Grow Video Bg
Story Image Background Image Desktop
Green Parallax

Pô Kô Farms – Beyond Good Coffee

Line Title

>


Nông Trại Pô Kô

Line Title

Số lượng nông trại: 110

Tổng hecta: 172.2

Khu vực: Thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

Giống cây: Robusta

Độ cao: 600-700m

Phương pháp thu hái: Bằng tay

Phương pháp chế biến: Natural và Honey